Изводи

24/06/2017

Професионална гимназия по селско стопанство "Н. Пушкаров" реализирайки проекта "Фамилното биоземеделие - инструмент за интелигентен и приобщаващ растеж и устойчиво местно развитие" допринесе за подобряване качеството на живот на населението в Общините Попово и Опака. Главната цел на проекта бе постигната като учениците придобиха практически знания и умения в областта на земеделието и фамилния бизнес и подобриха професионалните си компетенции чрез усвояване на добри практики и иновативни методи в реална среда.

През трите седмици на мобилността учениците усвоиха необходимите знания, умения и компетенции. Изпълнението на заложените цели улеснява бенефициентите в прехода им към пазара на труда, като ги прави конкурентноспособни, мотивирани и осъзнаващи предимствата на избраната професия.

 Повиши се атрактивността на професионалното образование чрез международно признати сертификати. Основните изводи от европейския опит и ученето през целия живот се разпространиха на информационни срещи, в социалните мрежи и на сайта на проекта. Валидирането на практиката се обезпечи с издаването на Europass mobility, Certificate of Attendence за всеки ползвател.

Ползвателите преминаха теоретично и практическо обучение. В теоретичните часове се разгледаха теми за създаването и развитието на фамилното земеделие като етичен бизнес и ролята на дребните фермери като ключ към бъдещето на храната на света. По време на практическите занимания бяха проведени практикуми в областта на биоземеделието и животновъдството, произвеждането и пласмента на биопродукти. При провеждането на мобилността се проведоха много наблюдения и дискусии, решаваха се казуси, генерираха се идеи, приложиха се различни интерактивни методи: "Световно кафене", "Учебна работилница", "Папка на реалността", "Листчета на стената", практикум "Учене чрез правене".