ПГСС "Н.Пушкаров" град Попово реализира проект 2016-1-BG01-KA102-022957 " Фамилното биоземеделие - инструмент за интелигентен и устойчив растеж " - "THE FAMILY BIOPHARMING - AN INSTRUMENT FOR INTELLIGENT AND INCLUSIVE GROWTH AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT"

Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" - град Попово

ПГСС "Н. Пушкаров" - град Попово е училище с над петдесет и пет годишна традиция в областта на професионалното образование и обучение. Към днешна дата в ПГСС се обучават 400 ученици, а преподавателският и обслужващ състав е 60 човека. Училището разполага със собствена земя в размер на 700 декара, която обработва, със собствена ферма, аграрен участък и машинно - тракторен парк. Районът, в който се намира училището, е предимно аграрен, което е и предпоставка за засилен интерес към специалностите в областта на селското стопанство. Обучават се монтьори на селскостопанска техника, лозаро- винари, специалисти в областта на растителната защита и агрохимията, икономисти, организатори на туристическа агентска дейност в областта на селския туризъм и готвачи. В последните години в региона нарастна интересът към биоземеделието и селския туризъм като алтернативи на социалния и икономически упадък и носители на нови идеи за утвърждаване на местното и регионално развитие. 


Адрес:

гр.Попово, обл.Търговище, ул.Раковска №1, тел.:0879060091 

Администратор на сайта:

ntsonewa@abv.bg