Реализиране на целите на проекта

09/04/2017

Проектът е ориентиран към ученици, преминаващи първоначално професионално обучение по специалностите "Растителна защита и агрохимия" , "Земеделско стопанство", "Механизация на селското стопанство", "Производство на кулинарни изделия и напитки" и "Селски туризъм". Това са 20 ученици с интерес в сферата на земеделието и биопроизводството.

Главната цел на проекта е придобиване на нови знания и умения в областта на биоземеделието и селския туризъм, подобряване на професионалните компетенции, усвояване на добри практики и иновативни методи.

За да се реализират успешно на пазара на труда или да създадат собствен бизнес, младежите трябва да притежават нови, гъвкави умения и квалификация, които включват всички етапи на биоземеделието и селския туризъм- маркетинг и мениджмънт, обслужване на туристи, работа на полето и отглеждане на животни, производство на екологично чисти продукти, кетъринг.

Резултати те от реализираната практика са:

- 20 ученици са осъществили младежка мобилност;

- 20 ученици са усъвършенствани знания и умения в сферата на биоземеделието и селския туризъм съгласно европейските стандарти ;

- 20 ученици са повиши атрактивността на професионалното образование чрез международно признати професионални квалификации;

- 20 ученици получиха акредитация на практиката , като получиха Europass Mobility Certificate, Certificate of Attendance и сертификат за владеене на италиански език ниво А1.

Договорената мобилност е в рамките на три седмици от 8 април до 29 април 2017г. в биоферма "Патрис" в регион Сполето, област Умбрия, Италия даде положителен опит и добри практики за развитие на младите хора в България.